Комарнівська міська рада
Городоцький район, Львівська область
Офіційна сторінка

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ КОМАРНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Завантажити для друку

ДОДАТОК

 до рішення  2- ої сесії  Комарнівської

 міської ради УІІ скликання

                                                                         № 11 від 15 грудня  2015 року  _______

ПОЛОЖЕННЯ ПРО  ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ КОМАРНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Це положення визначає порядок діяльності постійних   комісій Комарнівської міської ради  7-го скликання, розроблено та діє разом із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» та Регламентом ради.

Стаття 1. Утворення  та діяльність постійних комісій ради

1.Постійні   комісії ради утворюються в порядку, визначеному регламентом ради.

2.Діяльність роботи   постійних комісій висвітлюється на сайті ради. Висвітлення роботи постійних комісій покладається на голів комісій.

2.1. На сайті ради повинно бути   :

-    розміщення діючої редакції Положення про постійні комісії, склад

     голів та членів  постійної комісії ;

  • розміщення висновків, рекомендацій постійних комісій;
  • не пізніше ніж  за три дні  оприлюднення  інформації про час, місце та порядок денний засідання постійної комісії;
  • розміщення звітів постійних комісій

2.2. Інформування громадськості про діяльність  постійних комісій  покладається на голів  комісій.

     3.  Організаційна  робота  постійних комісій покладається на голів комісій.

4.  Постійні комісії щорічно  письмово звітуються перед радою про свою діяльність. Після річного звіту, один раз на рік переобирати голів  комісій.

5. Звіт постійної комісії  повинен бути поданий  на розгляд ради не пізніше  01 лютого  року   наступного  за звітним.

6. До звіту повинна бути включена статистична інформація :

-    кількість засідань постійної комісії;

-    кількість розглянутих комісією питань;

-    кількість внесених комісією проектів рішень;

-    кількість рішень ради та виконавчого комітету, що перебували на

     контролі комісій;

  • кількість висновків та рекомендацій, що були внесені комісією;
  • відвідування засідань комісії її членами.

Стаття 2. Перелік постійних комісій ради

1. У складі  Комарнівської міської ради утворюються та діють такі постійні комі­сії:

1) з питань  бюджету,  соціально-економічного розвитку та торгівлі;

2) з питань  житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони   здоров’я та  соціального захисту;

3) з питань  планування території будівництва, архітектури,  земельних відносин, законності, правопорядку та  екології    ;

4) з питань  інформаційної політики, депутатської етики, освіти, культури, духовного відродження,  молоді та спорту;

2. Рада може відповідно до норм, встановлених регламентом ради, реорганізовувати, об’єднувати або ліквідовувати постійні комісії.

Стаття 3. Компетенція постійної комісії з питань   бюджету, соціально-економічного розвитку  та  торгівлі

1. До компетенції постійної комісії з питань планування, бюджету соціально-економічного розвитку та торгівлі     належать:

1) попередній розгляд проектів планів та програм економічного і соціального розвитку території ради, бюджету, а також звітів про їх виконання;

2) попередній розгляд та узгодження пропозицій щодо впровадження місцевих податків та зборів і визначення їх ставок;

3) здійснення контролю за виконанням планів і програм економічного та соціального розвитку і бюджету, надходжень і видатків позабюджетного фонду;

4) контроль за укладанням договорів на оренду комунальної власності;

5)внесення пропозицій щодо надання пільг щодо оподаткування юридичних та фізичних осіб, що діють на території міста;

6)здійснення контролю  за  реєстрацією суб’єктів підприємницької діяльності щодо видачі  дозволів та ліцензій;

 Стаття 4. Компетенція постійної комісії з питань житлово-комунального господарства і благоустрою, охорони   здоров’я та  соціального захисту;

1. До компетенції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства  і благоустрою належать:

1) попередній розгляд та узгодження   місцевих програм, що стосуються житлово-комунального господарства (ЖКГ) міста;

2) здійснення перевірок, обстежень та аналізу об’єктів житлово-комунального господарства і підготовка за їх наслідками відповідних пропозицій щодо шляхів вирішення проблем ЖКГ;

 3) аналіз скарг мешканців міста на роботу ЖКГ;

 4) попередній розгляд, аналіз та внесення пропозицій до проектів міського бюджету і програм місцевого соціально-економічного розвитку, що стосуються роботи та розвитку ЖКГ.

З питань охорони здоров’я та соціального захисту населення належать:

1) попередній розгляд проектів програм соціально-економічного розвитку міста в частині забезпечення надання соціальних послуг та послуг з охорони здоров’я мешканцям територіальної громади міста;

2) підготовка питань  про стан роботи  закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення, що вносяться на розгляд ради та її виконавчого комітету;

Стаття 5. Компетенція постійної комісії з питань  планування території будівництва, архітектури, земельних відносин, законності, правопорядку та екології

До компетенції постійної комісії з питань планування території будівництва, архітектури,  землекористування,   та екології належать:

1) попередній розгляд та узгодження проектів нормативних та індивідуальних юридичних актів, що стосуються питань землекористування, архітектури, будівництва та екології;

2) попередній розгляд, аналіз і внесення рекомендацій до проектів міського бюджету та планів і програм соціально-економічного розвитку міста в частині питань землекористування, архітектури, будівництва та еко­логії;

3) організація чи сприяння в організації громадських слухань щодо розроблення містобудівної документації та розміщення нових об’єктів будівництва на території міста;

4) попереднє погодження розміщення об’єктів на території міста, землевідведення;

5) контроль за дотриманням рішень ради з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології;

6) здійснення моніторингу дотримання генерального плану забудови міста, інших містобудівних документів;

 7) здійснення інших заходів, пов’язаних з місцевими екологічними проблемами та упорядкуванням вирішення земельних питань у місті.

  З питань законності,  та правопорядку  належать:

1) попередній розгляд та узгодження проектів нормативних та індивідуальних  юридичних актів, що стосуються питань законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян та контролю за приватизацією комунальної власності;

2) підготовка висновків з питань, що виносяться на розгляд міської ради щодо законності їх розгляду  ;

3) здійснення контролю за дотриманням принципів, умов і порядку проведення приватизації майна та об’єктів комунальної власності відповідно до рішень ради;

4) вирішення інших питань у сфері законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян

Стаття  6. Компетенція постійної комісії з питань інформаційної політики,   депутатської   етики, освіти, культури, духовного відродження, молоді та спорту

До компетенції постійної комісії з питань  інформаційної політики,   депутатської   етики,   належать :

1) підготовка та розгляд пропозицій щодо внесення змін до регламенту роботи міської ради, цього положення, інших нормативних актів, що стосуються роботи ради, її постійних   комісій, депу­татської діяльності та дотримання норм депутатської етики;

2) аналіз ефективності роботи ради, депутатів, постійних комісій та внесення пропозицій щодо її удосконалення;

3)  розгляд заяв та скарг депутатів, пов’язаних з депутатською діяльністю;

4)  розгляд заяв і скарг щодо депутатів міської ради.

5)  участь у формуванні стратегії по рекламуванню м.Комарно;

6) аналіз  і ініціювання проведення заходів, які популяризують м.Комарно.

З питань освіти, культури, духовного відродження,   молоді та спорту належать:

1) підготовка до розгляду радою питань про стан і перспективи розвитку галузей освіти, культури, духовного відродження, молоді  та спорту в місті;

2) попередній розгляд відповідних розділів програм соціально-економічного розвитку  міста та  міського бюджету;

3)  ініціювання та узгодження пропозицій щодо проведення різноманітних свят і змагань у місті;

4) ініціювання програм підтримки діяльності дитячих, молодіжних організацій у місті.

Стаття  7. Загальні повноваження постійних комісій ради

Відповідно до компетенції, визначеної цим положенням, постійні комісії ради:

1) розглядають на своїх засіданнях та готують висновки і рекомендації щодо проектів нормативних та інших юридичних актів міської ради незалежно від суб’єкта їх внесення;

2) здійснюють загальний контроль за виконанням міського бюджету в частині, що відноситься до їх компетенції;

3) здійснюють контроль за відповідними управліннями і відділами виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій;

      4) аналізують, узагальнюють, систематизують заяви, звернення, скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції комісій, готують пропозиції щодо поліпшення діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування в місті;

5) у разі необхідності публікують у місцевих засобах масової інформації проекти місцевих нормативних актів для їх широкого обговорення, виступають ініціаторами проведення громадських слухань з питань найбільш важливого громадського значення;

Стаття  8. Права постійних комісій ради

1. Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:

1) створювати зі свого складу постійні підкомісії та тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів і підготовки проектів висновків з найбільш складних питань на розгляд комісії;

2) вимагати присутності на засіданні комісії посадових осіб виконавчих органів ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції;

3) вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії ради, визначати доповідачів та співдоповідачів;

4) мати право обов’язкового слова від комісії під час розгляду будь-якого питання на сесії ради ;

5). Для запрошення на своє засідання посадових осіб,  постійна комісія не пізніш як за три робочих дні до дати засідання направляє посадовій особі запрошення за підписом голови комісії чи особи, що його замінює. У запрошенні вказують дату, час, місце проведення засідання та питання, для розгляду якого запрошується особа. У разі необхідності комісія може вказати, які додаткові інформаційні матеріали будуть потрібні від цієї особи на засіданні.

6). Щодо особи, яка ухиляється від явки на запрошення комісії, може бути порушено питання про її дисциплінарну відповідальність, аж до звільнення з займаної посади, перед органом, до компетенції якого належить призначення цієї особи на посаду.

Стаття  9. Засідання постійної комісії

1. Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою комісії у міру потреби згідно з планом роботи комісії або у зв’язку з проведенням надзвичайної чи позачергової сесії ради та інших обставин, відповідно до цього положення.

1.1 Засідання постійних комісій є відкритими та гласними, жодній особі не може бути відмовлено у праві  присутності на її засіданні. Проведення закритих засідань заборонено. Право громадянина України бути присутніми на засіданні може  бути обмежено лише у випадку  вчинення протиправних  дій, а саме ініціювання бійки, хуліганських дій, вигуків в нетверезому стані, тощо.

2. Засідання комісії може бути скликане також за письмовим зверненням міського голови або ініціативою   членів комісії.

3. Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь не менше половини депутатів від складу комісії.

4. Головує на засіданні комісії її голова, а у разі його відсутності – заступник голови чи секретар комісії.

5. У разі відмови від головування на засіданні комісії осіб, визначених
ч. 4 цієї статті, члени комісії можуть обрати із свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених комі­сією. У протоколі засідання комісії вказують причину, що призвела до обрання головуючого на засіданні.

6. Рішення комісії, що ухвалюються у вигляді висновків та рекомендацій, приймаються шляхом голосування більшістю голосів від складу комісії.

Стаття 10. Порядок денний засідання комісії

1. Проект порядку денного засідання комісії формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд поточної сесії ради, плану роботи комісії та пропозицій міського голови, виконавчого комітету, членів комісії.

2. Перед початком засідання комісії голова або особа, що його замінює, оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може пропонувати до порядку денного будь-яку кількість інших питань, які належать до компетенції комісії, або зняти з розгляду будь-яке питання, попередньо включене до проекту порядку денного.

3. Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не заперечує більшість членів комісії.

Стаття 11. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії

1. Рішення комісії приймаються після   обговорення та вивчення питання, що розглядається шляхом голосування.

2. Рішення комісії ухвалюються у формі висновків, рекомендацій.

3. Рішення у формі висновків приймається під час розгляду питань, віднесених до компетенції комісії, які стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою, у тому числі щодо призначення чи обрання посадових осіб.

4. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.

5. Висновки комісії є обов’язковими до розгляду сесією ради, міським головою та виконавчими органами ради.

6. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами, яким вони надсилаються, які зобов’язані дати вмотивовану відповідь щодо рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше одного місяця від дня їх отримання.

7. У формі постанов більшістю голосів членів комісії ухвалюються рішення, що стосуються внутрішньої діяльності комісії: обрання заступників та секретаря комісії,   затвердження планів роботи комісії тощо.

8. Рішення комісії підписуються її головою або у разі його відсутності – заступником голови чи секретарем комісії.

Стаття 12. Протокол засідання комісії

1.Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який складає секретар комісії, а в разі його відсутності інший член комісії за дорученням голови комісії.   

2. В протоколі вказують:

1) дату та місце проведення засідання комісії;

2) список членів комісії, присутніх на засіданні;

3) список запрошених на засідання комісії;

4) перелік питань, що розглядалися;

5) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;

6) результати голосувань по кожному із рішень.

3. До протоколу у вигляді додатків додають: ухвалені рішення, особливі думки депутатів-членів комісії, не згодних з прийнятими рішеннями.

4. Протокол оформляють у двох примірниках і не пізніше двох робочих днів після проведення засідання надається працівником, відповідальним за складання протоколу, на підпис голові та секретареві комісії.

5. Один примірник протоколу, належним чином оформлений та підписаний, зберігається у справах ради, другий – у справах комісії.

 6.Можливе проведення аудіо запису засідання комісії.

Стаття 13. Спільне засідання комісій

1. За дорученнями ради чи за власною ініціативою може проводитися спільне засідання двох чи більше комісій ради.

2. Головує на такому засіданні голова комісії, яка визначена головною у підготовці чи попередньому розгляді питання. В інших випадках головуючого визначають за взаємним погодженням.

3. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому положенні, для засідання комісії.

4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній комісії.

5. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь в спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, яке підписується головами комісій або особами, що їх замінюють.

6. У разі якщо результати голосування по окремому чи всіх рішеннях у різних комісіях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій у порядку, встановленому цим положенням.

7. Відповідальною за складання протоколу є комісія, визначена головною, або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.

8. Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особами, що їх замінюють.

Стаття  14. Порядок введення в дію цього положення

1. Це положення вводиться в дію з другої сесії міської ради.