Комарнівська територіальна громада
Львівська область, Львівський район

Інструкція щодо підготовки бюджетної пропозиції

клип0005

УКРАЇНА

КОМАРНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

 

НАКАЗ

 

 

 

05.07.2024                                                                                       №22

Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції

Відповідно до частини четвертої статті 75і Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 06 жовтня 2023 року № 534 «Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2023 року за № 1842/40898 (зі змінами), на виконання  Плану заходів   формування показників на 2025-2027 роки, затвердженого наказом  від 10 травня 2024 року №16, з метою підготовки прогнозу бюджету Комарнівської міської територіальної громади:

НАКАЗУЮ:

 

 1. Затвердити Інструкцію щодо підготовки бюджетної пропозиції (додається).
 2. Фінансовому відділу довести цей наказ до відома і виконання головним розпорядникам коштів бюджету Комарніської міської територіальної громади та опублікувати на офіційному сайті.

 

 

Начальник фінансового відділу                        Степан ПОПКО

 

 

                                            Затверджено

наказом начальника фінансового відділу Комарнівської міської ради

від 05.07.2024 №22

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо підготовки бюджетної пропозиції

І.  Загальні положення

 1. Ця Інструкція визначає основні положення про розрахунок орієнтовних граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету Комарнівської міської територіальної громади  головному розпоряднику бюджетних коштів на середньостроковий період, встановлює порядок складання бюджетної пропозиції.
 2. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, наведених у Бюджетному кодексі України (далі - Кодекс) та інших нормативно-правових актах, що регламентують бюджетний процес.
 3. Орієнтовні граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету Комарнівської міської територіальної громади на середньостроковий період головному розпоряднику бюджетних коштів та бюджетна пропозиція складаються у інформаційно-програмному комплексі «Місцевий бюджет» із застосуванням інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» за формами, визначеними Інструкцією щодо підготовки бюджетної пропозиції, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 06 жовтня 2023 року № 534 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2023 року за № 1842/40898:

Орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету головному розпоряднику бюджетних коштів на 20- 20 роки (далі - орієнтовні граничні показники) (додаток 1);

Бюджетна пропозиція на 20- 20 роки загальна (Форма БП-1) (далі -

Форма БП-1) (додаток 2);

Бюджетна пропозиція на 20___ - 20 роки індивідуальна (Форма БП-2)

(далі - Форма БП-2) (додаток 3);

Бюджетна пропозиція на 20- 20 роки додаткова (Форма БП-3) (далі -

Форма БП-3) (додаток 4).

Усі вартісні показники у документах, визначених цією Інструкцією, наводяться у гривнях, з округленням до цілого числа.

У формі орієнтовних граничних показників зазначається розподіл

 

орієнтовних граничних показників видатків бюджету та надання кредитів

бюджету Комарнівської міської територіальної на середньостроковий період.

У формах бюджетної пропозиції зазначаються дані:

за попередній бюджетний період (звіт) - дані річного звіту за попередній бюджетний період, наданого органом Казначейства (далі - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період);

на поточний бюджетний період (затверджено) - показники, затверджені розписом бюджету Комарнівської міської територіальної громади на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом на 01 липня року, що передує плановому) (далі - показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період);

на середньостроковий період (план) - показники за видами доходів та розподіл орієнтовних граничних показників видатків і кредитування бюджету Комарнівської міської територіальної громади на плановий бюджетний період, які є основою для складання проекту рішення про бюджет Комарнівської  міської територіальної громади та наступні за плановим два бюджетні періоди (далі - розподіл орієнтовних граничних показників на середньостроковий бюджетний період).

У формах бюджетної пропозиції зазначаються код та найменування:

місцевого бюджету - відповідно до Довідника місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1539 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09 червня 2022 року № 163) (далі - код бюджету);

доходів місцевого бюджету, фінансування місцевого бюджету та місцевого боргу - відповідно до Класифікації доходів бюджету, Класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, Класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, Класифікації боргу за типом кредитора, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11;

видатків та надання кредитів з місцевого бюджету - відповідно до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 16 грудня 2019 року № 539), та Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року № 781) (далі - Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету);

головних розпорядників бюджетних коштів згідно з Типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затверджено

наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793, та установчими документами.

 

 

 

П. Основні положення про складання бюджетної пропозиції та
розрахунок орієнтовних граничних показників

 1. Процес формування бюджетної пропозиції здійснюється учасниками бюджетного процесу відповідно до бюджетного законодавства.
 2. Бюджетна пропозиція складається на середньостроковий період (плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди) з урахуванням положень цієї Інструкції, а також містить інформацію за попередній та поточний бюджетні періоди.
 3. Бюджетна пропозиція формується у такій послідовності:
 1. Фінансовий відділ Комарнівської міської територіальної громади  (далі – фінансовий відділ) відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на прогнозні роки, аналізу виконання бюджету Комарнівської міської територіальної громади  в попередніх та поточному бюджетних періодах та за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечує прогнозування обсягів доходів, визначає обсяги фінансування, повернення кредитів до бюджету Комарнівської міської  територіальної громади на середньостроковий період та розраховує загальні орієнтовні граничні показники у термін не пізніше 15 липня року, що передує плановому;
 2. Фінансовий відділ у межах загальних орієнтовних граничних показників розраховує орієнтовні граничні показники, розробляє інструкції з підготовки бюджетної пропозиції та доводить їх до головних розпорядників бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) у термін не пізніше 20 липня року, що передує плановому;
 3. головні розпорядники відповідно до цієї Інструкції та орієнтовних граничних показників складають бюджетну пропозицію та подають її фінансовому  відділу  у встановлені ним терміни, але не пізніше 01 серпня року, що передує плановому;
 4. фінансовий відділ  здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних пропозицій на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам і вимогам цієї Інструкції, за результатами якого керівник фінансового відділу приймає рішення про включення поданих пропозицій до прогнозу місцевого бюджету.
 1. Орієнтовні граничні показники доводяться фінансовим відділом до головного розпорядника загальними сумами на кожний рік середньострокового періоду за формою, затвердженою цією Інструкцією (додаток 1), та із зазначенням окремо обсягів:

видатків за загальним фондом, джерелом яких є трансферти з державного та місцевих бюджетів;

видатків за спеціальним фондом (у разі необхідності зазначаються джерела їх надходжень);

надання кредитів із загального фонду.

 

Складання, розгляд та аналіз бюджетної пропозиції

Головний розпорядник організовує та забезпечує складання бюджетної пропозиції і подає її до фінансового відділу з використанням форм, визначених цією Інструкцією.

Форми бюджетної пропозиції заповнюються послідовно - Форма БП-2 заповнюється на підставі показників Форми БП-1 і лише після заповнення зазначених форм та за потреби заповнюється Форма БП-3.

В окремих пунктах форм зазначається необхідна кількість показників, визначена головним розпорядником.

Джерелами інформації для заповнення форм бюджетної пропозиції є:

стратегія розвитку Комарнівської міської територіальної громади;

галузеві регіональні/місцеві програми;

річний звіт про виконання бюджету  Комарнівської міської територіальної громади за попередній бюджетний період;

інформація про досягнення цілей державної політики з показниками досягнення цілей за результатами попереднього бюджетного періоду;

звіти про виконання паспортів бюджетних програм за попередній бюджетний період;

розпис бюджету Комарнівської міської територіальної громади на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом на 01 липня року, що передує плановому);

паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період;

план діяльності головного розпорядника на середньостроковий період;

інша інформація, визначена фінансовим відділом.

З метою зіставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного період приводяться у відповідність до Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, що формується у бюджетній пропозиції на середньостроковий період згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету.

У разі, якщо бюджетна програма не передбачається на середньостроковий період:

показники за бюджетною програмою поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком у формі БП-1;

показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі, якщо бюджетної програми у поточному бюджетному періоді не передбачено, то такі показники зазначаються окремим рядком у формі БП-1.

Разом з бюджетною пропозицією головний розпорядник подає необхідні для здійснення фінансовим відділом аналізу документи та матеріали, до складу яких входять:

розрахунки показників, включених до бюджетної пропозиції, зокрема щодо капітальних видатків, із зазначенням факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, визначених з урахуванням галузевих особливостей;

інформація щодо врахування гендерного аспекту під час формування бюджетних показників.

Фінансовий відділ за потреби доводить до головних розпорядників форми, за якими складається та подається інформація разом з бюджетною пропозицією.

У разі передбачення у бюджетних пропозиціях, поданих головними розпорядниками, надання міжбюджетних трансфертів іншим місцевим бюджетам фінансовий відділ у триденний строк з дня отримання таких бюджетних пропозицій повинен надіслати обсяги таких міжбюджетних трансфертів на середньостроковий період іншим фінорганам за формою, визначеною  Інструкцією щодо підготовки бюджетної пропозиції, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 06 жовтня 2023 року № 534 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2023 року за № 1842/40898 (додаток 5), для врахування ними під час складання прогнозу місцевого бюджету.

Фінансовий відділ здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних пропозицій щодо відповідності загальним орієнтовним граничним показникам, дотримання доведених фінансовим відділом фінансових обмежень, організаційних та інших вимог, а також вимог, визначених цією Інструкцією.

Фінансовий відділ вживає заходів для усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників, що містяться у бюджетних пропозиціях (шляхом проведення нарад, консультацій, робочих зустрічей).

 1. За результатами вжитих заходів, а також отриманої інформації щодо надання іншими місцевими бюджетами трансфертів фінансовий відділ доводить до окремих головних розпорядників уточнені орієнтовні граничні показники, відповідно до яких головний розпорядник коштів має надати уточнену бюджетну пропозицію у терміни, визначені фінансовим відділом, але не пізніше 10 серпня року, що передує плановому.
 2. Головний розпорядник забезпечує відповідність бюджетної пропозиції, складеної з використанням інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA», бюджетній пропозиції, поданій до фінансового відділу.
 3. Інформація, що міститься у бюджетних пропозиціях головних розпорядників, є основою для складання прогнозу бюджету Комарнівської  міської територіальної громади.
 1. Заповнення Форми БП-1
 1. У Формі БП-1 наводиться інформація про досягнення цілей державної політики за рахунок коштів загального та спеціального фондів у межах орієнтовних граничних показників на середньостроковий період, доведених фінансовим відділом та розрахованих головним розпорядником надходжень спеціального фонду.

Інформація, що наводиться у Формі БП-1, повною мірою повинна характеризувати діяльність головного розпорядника та охоплювати всі сфери, у яких він забезпечує формування та/або реалізацію державної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності відповідальних виконавців бюджетних програм.

 1. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника коштів бюджету Комарнівської міської територіальної громади, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.
 2. У пункті 2 наводиться перелік цілей державної політики у сферах діяльності, реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів бюджету Комарнівської міської територіальної громади, зокрема таких, що висвітлюють врахування гендерного аспекту, а також показники їх досягнення за рахунок коштів загального та спеціального фондів разом:

у графах 1,2- порядковий номер та найменування цілі державної політики;

у графі 3 - одиниця виміру показника досягнення цілей;

у графі 4 - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 - показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 6-8 - розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

У разі, якщо на середньостроковий період не передбачаються цілі державної політики, досягнення яких здійснюється в межах бюджетних програм поточного бюджетного періоду та/або здійснювалося в межах бюджетних програм попереднього бюджетного періоду, такі цілі повинні включатися із зазначенням показників їх досягнення на відповідні бюджетні періоди.

Не виділяються окремим рядком цілі державної політики поточного та попереднього бюджетних періодів, які по суті є тотожними до цілей на середньостроковий період (змінено їх формулювання), а показники їх досягнення аналогічні показникам досягнення цілей на середньостроковий період.

У разі зміни формулювання цілі державної політики у цьому пункті наводиться ціль у редакції, що передбачається на середньостроковий період.

Цілі державної політики мають:

відповідати пріоритетним цілям, визначеним стратегічними та програмними документами, актами законодавства та іншими нормативно-правовими актами, планами діяльності головних розпорядників на середньостроковий період;

спрямовуватися на досягнення певного результату;

оцінюватися за допомогою показників досягнення цілей;

давати розуміння кінцевого результату діяльності головного розпорядника у відповідній сфері або чітко визначати напрям руху змін, спрямованих на покращення ситуації або вирішення проблем у сфері діяльності.

Не допускаються під час визначення цілей такі формулювання, як «реалізація державної політики», «забезпечення діяльності», «виконання зобов’язань».

Кількість цілей державної політики не має перевищувати п’яти. Одна ціль державної політики може виконуватися в межах декількох бюджетних програм.

Для кожної цілі державної політики необхідно визначити показники її досягнення.

Показники досягнення цілей визначаються як інтегровані показники, що враховують результати, отримані за рахунок реалізації усіх або декількох бюджетних програм.

Показники досягнення цілей виконавчих органів селищної ради повинні характеризувати досягнення та зрушення, що відбулися на території Комарнівської міської територіальної громади.

Показники досягнення цілей мають:

бути кількісно вимірюваними;

характеризувати прогрес у досягненні цілей державної політики у середньостроковому періоді;

характеризувати стан та зміни у сфері діяльності головного розпорядника;

надавати можливість відстеження досягнення цілей державної політики у динаміці та порівнянності показників досягнення цілей за роками;

висвітлювати ефект, який отримують економіка та суспільство завдяки діяльності головного розпорядника;

перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Під час визначення показників досягнення цілей державної політики необхідно враховувати усі витрати головного розпорядника на відповідну сферу діяльності, включаючи міжбюджетні трансферти.

Кількість показників досягнення однієї цілі має бути мінімальною, як правило, не має перевищувати трьох, але достатньою для висвітлення досягнення відповідної цілі.

Показники, визначені для однієї цілі державної політики, не повинні дублюватися для іншої.

Для показників досягнення цілей, що потребують методологічних роз’яснень їх змісту, головному розпоряднику необхідно розробити методику їх розрахунку.

 1. У пункті 3 наводиться інформація щодо обсягів та структури видатків і надання кредитів за усіма бюджетними програмами.

У підпункті 3.1 зазначаються відповідальні виконавці бюджетних програм і видатки та надання кредитів за бюджетними програмами за загальним та спеціальним фондами, у тому числі за бюджетом розвитку:

у графі 1 - номер цілі державної політики, визначеної у пункті 2 цієї форми;

у графах 2-4 - код відповідної класифікації видатків та кредитування бюджету;

у графі 5 - найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 6 (20 рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 (20 рік (затверджено)) - показники, затверджені розписом на

поточний бюджетний період;

у графах 8-10 (20 рік (план)) - розподіл показників на середньостроковий

бюджетний період.

 1. Загальний обсяг видатків та надання кредитів (рядок «УСЬОГО, у тому числі:») дорівнює сумі видатків та надання кредитів за відповідними виконавцями та дорівнює сумі за усіма бюджетними програмами за загальним та спеціальним фондами.

У разі, якщо реалізація бюджетної програми не передбачається у середньостроковому періоді, здійснюється зіставлення показників відповідно до пункту 5 розділу III цієї Інструкції.

У підпункті 3.2 зазначається пояснення щодо запропонованих головним розпорядником основних змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами на середньостроковий період порівняно з поточним бюджетним періодом.

 1. У пункті 4 наводиться інформація щодо відмінностей показників на перший та другий роки середньострокового періоду, включених до пропозиції до прогнозу бюджету Комарнівської міської територіальної громади, від показників на другий та третій роки середньострокового періоду, передбачених прогнозом бюджету Комарнівської міської територіальної громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

У бюджетній пропозиції на 2025-2027 роки інформація у пункті 4 не заповнюється.

 1. Заповнення Форми БП-2
 1. У Формі БП-2 наводиться детальна інформація за кожною бюджетною програмою, що пропонується до виконання у середньостроковому періоді.
 2. Форма БП-2 складається за кожною бюджетною програмою окремо, крім бюджетних програм, які:

не передбачаються на середньостроковий період;

резервного фонду місцевого бюджету.

Інформація, що наводиться у Формі БП-2, узгоджується з інформацією, наведеною у Формі БП-1.

 1. У разі, якщо повноваження на виконання функцій, завдань або надання послуг передано відповідно до законодавства від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника, головному розпоряднику, який включає до бюджетної пропозиції показники за відповідною бюджетною програмою на середньостроковий період, під час заповнення Форми БП-2 необхідно навести інформацію та показники бюджетної програми за попередні бюджетні періоди з урахуванням паспортів відповідної бюджетної програми та звітів про їх виконання, інших документів, оприлюднених або переданих в установленому законодавством порядку, забезпечуючи послідовність та сумісність цієї інформації та показників.
 2. Характеристики бюджетної програми, що наводяться у Формі БП-2, повинні мати зв’язок з цілями державної політики та показниками їх досягнення, наведеними у пункті 2 Форми БП-1.

Мета, завдання та напрями бюджетної програми визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880.

 1. У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника коштів бюджету Комарнівської міської територіальної громади, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.
 2. У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця бюджетної програми, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів бюджету Комарнівської міської територіальної громади, код за ЄДРПОУ.
 3. У пункті 3 зазначаються найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, а також код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.
 4. У пункті 4 зазначаються мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми:

у підпункті 4.1 - мета бюджетної програми;

у підпункті 4.2 - завдання бюджетної програми;

у підпункті 4.3 - нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

 1. У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми, підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду.

Надходження загального фонду зазначаються з урахуванням міжбюджетних трансфертів, доведених у загальних орієнтовних граничних показниках.

У підпункті 5.1 зазначаються надходження для виконання бюджетної програми за результатами звітного бюджетного періоду на поточний бюджетний період та на середньостроковий бюджетний період.

Показники, зазначені у рядку «загальний фонд, у тому числі:» у графах 3-7 підпункту 5.1, повинні відповідати показникам, зазначеним у рядку «загальний фонд» у графах 6-10 підпункту 3.1 пункту 3 Форми БП-1 за відповідною бюджетною програмою.

Під час заповнення підпункту 5.1 у частині власних надходжень бюджетних установ головні розпорядники керуються частиною четвертою статті 13 Кодексу. Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку необхідно зазначити під час заповнення підпункту 5.2.

Повернення кредитів до бюджету відображаються зі знаком «-».

У разі, якщо за бюджетною програмою плануються надходження за спеціальним фондом, про це зазначається у підпункті 5.2 і наводяться:

нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання надходжень спеціального фонду;

основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ, інших надходжень спеціального фонду на середньостроковий період.

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за звітний бюджетний період (рядок «спеціальний фонд, у тому числі:») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень.

Загальний обсяг надходжень для виконання бюджетної програми у графах 3- 7 у рядку «УСЬОГО, у тому числі:» розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок «загальний фонд, у тому числі:») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд, у тому числі:»).

 1. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) або надання кредитів (підпункт 6.2) на середньостроковий бюджетний період за загальним та спеціальним фондами у розрізі Економічної класифікації видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету;

у графах 1, 2 підпунктів 6.1, 6.2 - коди Економічної класифікації видатків бюджету / коди Класифікації кредитування бюджету та їх найменування;

у графі 3 підпунктів 6.1, 6.2 (20 рік (звіт)) - видатки або надання кредитів

відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 підпунктів 6.1, 6.2 (20 рік (затверджено)) - показники,

затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5-7 підпунктів 6.1, 6.2 (20___ рік (план)) - розподіл показників на

середньостроковий бюджетний період.

Показники, зазначені у графах 3-7 у рядку «загальний фонд» підпункту 6.1 та у графах 3-7 у рядку «загальний фонд» підпункту 6.2, повинні дорівнювати показникам у графах 6-10 у рядку «загальний фонд» підпункту 3.1 Форми БП-1 відповідної бюджетної програми і показникам у графах 3-7 у рядку «загальний фонд, у тому числі:» підпункту 5.1 пункту 5 Форми БП-2.

Показники, зазначені у графах 3-7 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 6.1 та у графах 3-7 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 6.2, повинні дорівнювати показникам у графах 6-10 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 3.1 Форми БП-1 відповідної бюджетної програми і показникам у графах 3-7 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 5.1 пункту 5 Форми БП-2.

Під час заповнення підпункту 6.1 необхідно відображати видатки у розрізі кодів Економічної класифікації видатків бюджету (2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2281,2282, 2400, 2610, 2620, 2630, 2700, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000).

Під час заповнення підпункту 6.2 показники надання кредитів доцільно відображати за кодами Класифікації кредитування бюджету 4110, 4210.

 1. У пункті 7 зазначаються обсяги видатків або надання кредитів за кожним напрямом використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми:

у графах 1, 2 зазначаються порядковий номер та напрям використання бюджетних коштів;

у графі 3 (20 рік (звіт)) - видатки або надання кредитів відповідно до

річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20 рік (затверджено)) - показники, затверджені розписом на

поточний бюджетний період;

у графах 5-7 (20___ рік (план)) - розподіл показників на середньостроковий

бюджетний період.

 1. У пункті 8 наводяться показники міжбюджетних трансфертів.

У підпункті 8.1 наводиться обсяг міжбюджетних трансфертів, які отримуються з інших бюджетів (державного та місцевих), окремо за загальним та спеціальним фондами:

у графі 1 - код Класифікації доходу бюджету / код бюджету;

у графі 2 - найменування трансферту / найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту;

у графі 3 (20 рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20 рік (затверджено)) - показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5-7 (20 рік (план)) - розподіл показників на середньостроковий

бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3-7 у рядку «УСЬОГО за розділами І та II, у тому числі:» розраховується як сума обсягу міжбюджетних трансфертів до загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»),

У підпункті 8.2 зазначається обсяг міжбюджетних трансфертів, які надаються іншим бюджетам (державному та місцевим), окремо за загальним та спеціальним фондами:

у графі 1 - код бюджету;

у графі 2 - найменування трансферту / найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту;

у графі 3 (20 рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20 рік (затверджено)) - показники, затверджені розписом на

поточний бюджетний період;

у графах 5-7 (20 рік (план)) - розподіл показників на середньостроковий

бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3-7 у рядку «УСЬОГО за розділами І та II, у тому числі:» розраховується як сума обсягу міжбюджетних трансфертів до загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

 1. У пункті 9 зазначаються обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, які виконуються в межах бюджетної програми за спеціальним фондом:

у графі 1 - найменування інвестиційного проекту;

у графі 2 - загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення);

у графі 3 - загальна вартість проекту;

у графі 4 (20 рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за

попередній бюджетний період;

у графі 5 (20 рік (затверджено)) - показники, затверджені розписом на

поточний бюджетний період;

у графах 6-8 (20 рік (план)) - розподіл показників на середньостроковий

бюджетний період;

у графі 9 - очікуваний рівень готовності проекту на кінець середньострокового бюджетного періоду у відсотках.

Загальний обсяг капітальних вкладень бюджету Комарнівської міської територіальної громади у графах 3-8 у рядку «УСЬОГО» розраховується як сума обсягів видатків на реалізацію усіх інвестиційних проектів.

 1. Заповнення Форми БП-3
 1. Форма БП-3 використовується для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів, необхідних для виконання нормативно- правових актів під час реалізації бюджетних програм, але не забезпечених орієнтовним граничним показником, або для реалізації нових заходів державної політики, які сприятимуть покращенню показників досягнення цілей державної політики та/або наближенню їх досягнення у часі.

Форма БП-3 заповнюється лише після заповнення Форми БП-1 і Форми ЫI- 2 у разі, якщо витрати, розраховані з огляду на пріоритетність та обґрунтованість потреб, перевищують орієнтовні граничні показники.

 1. Фінансовий відділ розглядає пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів у межах ресурсних можливостей бюджету Комарнівської міської територіальної громади в середньостроковому періоді.
 2. У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника коштів бюджету Комарнівської міської територіальної громади, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.
 3. У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів бюджету Комарнівської міської територіальної громади, код за ЄДРПОУ.
 4. У пункті 3 наводяться обсяги додаткових коштів загального та спеціального фондів за бюджетними програмами у розрізі Економічної класифікації видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету, підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального та спеціального фондів, у яких зазначається нормативно-правовий акт, виконання якого не забезпечено орієнтовним граничним показником.

У графах 1-3 зазначаються коди Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету /Економічної класифікації видатків бюджету І Класифікації кредитування бюджету, Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та Функціональної класифікації видатків бюджету, а також найменування бюджетної програми;

у графі 4 - найменування бюджетної програми;

у графах 5, 7, 9 (20 рік (план)) - обсяг коштів у межах орієнтовного граничного показника;

у графах 6, 8, 10 (20 рік (план)) - пропозиції щодо додаткового обсягу

коштів.

Обсяг коштів за усіма бюджетними програмами наводиться у розрізі кодів Економічної класифікації видатків бюджету (2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2281, 2282, 2400, 2610, 2620, 2630, 2700, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000) та Класифікації кредитування бюджету.

У рядку «УСЬОГО за бюджетними програмами, у тому числі:» у графах 5-10 зазначається загальний обсяг коштів за усіма бюджетними програмами у розрізі кодів Економічної класифікації видатків бюджету та Класифікації кредитування бюджету.

 1. У пункті 4 наводиться інформація про зміну показників досягнення цілей у середньостроковому періоді у разі, якщо додаткові кошти буде враховано в орієнтовному граничному показнику.

У графах 1-3 зазначаються номер, найменування цілей державної політики, показники досягнення цілей, а також одиниця виміру показника досягнення цілей;

у графах 4, 6, 8 (20 рік (план)) - показники в межах орієнтовного граничного показника. Показники досягнення цілей, зазначені у Формі БП-3, повинні відповідати показникам, включеним до граф 4-6 пункту 2 Форми БГІ-1;

у графах 5, 7, 9 (20 рік (план)) - показники досягнення цілей, які

головний розпорядник передбачає досягти у середньостроковому періоді під час виконання бюджетних програм у цілому за рахунок коштів загального та спеціального фондів, у разі, якщо додаткові кошти загального та спеціального фондів буде враховано в граничному, показнику видатків бюджету та надання кредитів з бюджету, який визначається у прогнозі бюджету Комарнівської міської територіальної громади відповідному головному розпоряднику.

Степан ПОПКО

 

Начальник

 

фінансового відділу

 

Додаток 1

до Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції

(пункт 3 розділу І)

Орієнтовні граничні показники
видатків місцевого бюджету та надання кредитів
з місцевого бюджету головному розпоряднику бюджетних коштів

на 20      -20 роки

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)

 

 

 

 

 

 

Орієнтовні граничні показники

20      рік

(план)

20__ рік

(план)

20___ рік

(план)

УСЬОГО видатків, у тому числі:

 

 

 

Загальний фонд, у тому числі за рахунок:

 

 

 

міжбюджетного трансферту

 

 

 

....

 

 

 

Спеціальний фонд, у тому числі за рахунок:

 

 

 

....

----------------------------------------------

 

УСЬОГО надання кредитів із загального фонду

 

 

 

 

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Керівник місцевого фінансового органу

 

Додаток 2

до Інструкції щодо підготовки

бюджетної пропозиції

(пункт 3 розділу І)

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 20-20 РОКИ загальна (Форма БП-1)

1. ____________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)

 

2. Цілі державної політики у сферах діяльності, реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п

Найменування

Одиниця виміру

20__ рік

(звіт)

20      рік

(затверджено)

20____ рік

(план)

20__ рік

(план)

20____ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Ціль 1

1.1.

показник досягнення цілі 1

 

 

 

 

 

 

1.2.

показник досягнення цілі 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ціль 2

2.1.

показник досягнення цілі 2

 

 

 

 

 

 

2.2.

показник досягнення цілі 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ціль 3

3.1.

показник досягнення цілі 3

 

 

 

 

 

 

3.2.

показник досягнення цілі 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

со СП

. Видатки / надання кредитів на 20__ -20___ роки за бюджетними програмами:

 

. 1. Показники видатків / надання кредитів на 20__ -20___ роки за бюджетними програмами

6W

Номер цілі державної політики

Код Програмної класифікації видатків

та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

20__ рік

(звіт)

20__ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X

X

X

X

Відповідальний виконавець 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетна програма 1, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

X

X

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетна програма 2, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

X

X

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

X

X

X

X

Відповідальний виконавець 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетна програма 1, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

X

X

X

спеціальний фонд,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

Номер цілі державної політики

Код Програмної класифікації видатків

та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

20__ рік

(звіт)

20__ рік

(затверджено)

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

Бюджетна програма 2, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

X

X

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

X

X

X

X

УСЬОГО, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

X

X

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 1. Пояснення щодо змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами
 1. Порівняння з показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді
  1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

(грн)

Найменування

20      рік

20      рік

затверджено прогнозом

включено до пропозиції

Відхилення +/-

затверджено прогнозом

включено до пропозиції

Відхилення +/—

             
 

 

 

місцевого бюджету

до прогнозу місцевого бюджету

 

місцевого бюджету

до прогнозу місцевого бюджету

 

1

2

3

4

5

6

7

Видатки / надання кредитів, УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

у тому числі: загальний фонд

 

 

 

 

 

 

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

Ціль 1

 

 

 

 

 

 

показник досягнення цілі 1

 

 

 

 

 

 

показник досягнення цілі 1

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Ціль державної політики 2

 

 

 

 

 

 

показник досягнення цілі 2

 

 

 

 

 

 

показник досягнення цілі 2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

  1. Пояснення відмінностей від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

Керівник установи -

головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток З

до Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції

(пункт 3 розділу І)

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 20     -20 РОКИ індивідуальна (Форма БП-2)

1.__________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2.

 

 

 

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету і номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

 

3.

 

 

 

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Т ипової програмної класифікації видатків та кредитування

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

місцевого бюджету)

 

4. Мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 20______________________________________________________________________ -20__________________________________________________________________ роки:

 1. Мета:
 1. Завдання:

1) ___________________________________________________________________________________________________________________

'_______________________________________________________________________________________________________________________

 1. Підстави:

1)___________________________________________________________________________________________________________

2)_______________________________

 1. Надходження для виконання бюджетної програми:
  1. Надходження для виконання бюджетної програми у 20    -20___ роках

(грн)

Код бюджетної класифікації

Найменування

20__ рік

(звіт)

20__ рік

(затверджено)

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

X

УСЬОГО, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

загальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

міжбюджетний трансферт

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

міжбюджетний трансферт

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

власні надходження бюджетних установ за видами надходжень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повернення кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Підстави та обгрунтування надходжень до спеціального фонду у 20__ - 20     роках:

б.   Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20__ - 20______________________________________________________________ роках:

(?рн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету

Найменування

20__ рік

(звіт)

20__ рік

(затверджено)

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

1

2

 

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

х

загальний фонд

 

 

 

 

 

 

 

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

X

УСЬОГО, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 1. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ -20     роках:

Код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

20__ рік

(звіт)

20      рік

(затверджено)

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

4110

Надання внутрішніх кредитів

 

 

 

 

 

4210

Надання зовнішніх кредитів

 

 

 

 

 

X

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 20  -20  роках:

(гри)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

20__ рік

(звіт)

20__ рік

(затверджено)

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

1

Напрям використання бюджетних коштів 1, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

0

Напрям використання бюджетних коштів 2, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

X

УСЬОГО, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 1. Показники міжбюджетних трансфертів

8.1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/

Код бюджету

Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавала міжбюджетного трансферту

20__ рік

(звіт)

20__ рік

(затверджено)

20__ рік

(план)

20 рік

(план)

20__ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

І. Трансферти до загального фонду бюджету

 

Найменування трансферту 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 2

 

 

 

 

 

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

 

Найменування трансферту 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 2

 

 

 

 

 

X

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

 

  1. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту

20__ рік

(звіт)

20__ рік

(затверджено)

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

 

І. Трансферти із загального фонду бюджету

 

Найменування трансферту 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 2

 

 

 

 

 

 

II. Трансферти зі спеціального фонду бюджету

 

Найменування трансферту 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 2

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

загальний фонд

 

 

 

 

 

 

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

 1. Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів у 20    -20      роках

(гри)

Найменування інвестиційного проекту

Загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення)

Загальна вартість проекту, гривень

20___ рік

(звіт)

20__ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20___ рік

(план)

20___ рік

(план)

Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 20____ року,

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

X

 

 

 

 

 

 

X

 

(підпис)

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

 

Додаток 4

до Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції

(пункт 3 розділу І)

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 20—20 РОКИ додаткова (Форма БП-3)

1,._______________________________ _______________ .

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2.

(код бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)

 

 

(найменування відповідального виконавця)

 

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету

 

і номер у системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

3. Додаткові видатки / надання кредитів на 20__ - 20___ роки за бюджетними програмами:

(гри)

Код

Найменування

20_    рік

(план)

20      рік

(план)

20      рік

(план)

Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету

Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

 

обсяг коштів у межах орієнтовного граничного показника

пропозиції

ЩОДО додаткового обсягу коштів

обсяг коштів у межах орієнтовного граничного показника

пропозиції ЩОДО додатковог о обсягу коштів

обсяг коштів у межах орієнтовного граничного показника

пропозиції щодо додаткового обсягу коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X

X

X

УСЬОГО

за бюджетним и програмами, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

Загальний фонд:

 

 

 

 

 

 

 

X

X

ПОТОЧНІ

видатки

 

 

 

 

 

 

 

X

X

капітальні видатки

 

 

 

 

 

 

 

X

X

надання кредитів

 

 

 

 

 

 

X

X

X

Спеціальний фонд:

 

 

 

 

 

 

 

X

X

поточні

видатки

 

 

 

 

 

 

 

X

X

капітальні

видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетна програма 1, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

X

X

X

Загальний фонд:

 

 

 

 

 

 

 

X

X

поточні

видатки

 

 

 

 

 

 

 

X

X

капітальні

видатки

 

 

 

 

 

 

 

X

X

надання кредитів

 

 

 

 

 

 

X

X

X

Спеціальний фонд:

 

 

 

 

 

 

 

X

X

поточні

видатки

 

 

 

 

 

 

 

X

X

капітальні

видатки

 

 

 

 

 

 

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду

Підстави та обгрунтування пропозицій щодо додаткових коштів спеціального фонду

 

 

 

Бюджетна програма 2, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

X

X

X

Загальний фонд:

 

 

 

 

 

 

 

X

X

ПОТОЧНІ

видатки

 

 

 

 

 

 

 

X

X

капітальні

видатки

 

 

 

 

 

 

 

X

X

надання кредитів

 

 

 

 

 

 

X

X

X

Спеціальний фонд:

 

 

 

 

 

 

 

X

X

поточні

видатки

 

 

 

 

 

 

 

X

X

капітальні

видатки

 

 

 

 

 

 

 

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів спеціального фонду

4. Зміна показників досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності у разі передбачення додаткових коштів

на 20__ -20_____ роки:________________________________________________________________________________________________________

№ з/п

Найменування

Одиниця виміру

20      рік

(план)

20      рік

(план)

20      рік

(план)

показники

в межах

показники з урахуванням

показники

в межах

показники з урахуванням

показники

в межах

показники з урахуванням

                 

 

 

 

 

 

орієнтовного граничного показника

додаткових коштів

орієнтовного граничного показника

додаткових коштів

орієнтовного граничного показника

додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Ціль

1.1.

показник досягнення цілі

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

показник досягнення цілі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ціль

2.1.

показник досягнення цілі

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

показник досягнення цілі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

 

Додаток 5

до Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції

(пункт 7 розділу III)

Показники міжбюджетних трансфертів (іншим місцевим бюджетам),

1.

які

передбачаються в прогнозі місцевого бюджету, на 20_ —20_______________ роки

 

 

2.

(найменування місцевого бюджету - надавача міжбюджетного трансферту)

(найменування місцевого фінансового органу

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

 

(найменування місцевого бюджету -

(найменування місцевого фінансового органу

(код за ЄДРПОУ)

 

отримувача міжбюджетного трансферту)

 

 

(гри)

Код

Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування трансферту

20___ рік

(план)

20___ рік

(план)

20___ рік

(план)

1

2

3

4

5

І. Трансферти із загального фонду бюджету

 

 

 

 

 

X

УСЬОГО за розділом І

 

 

 

II. Трансферти зі спеціального фонду бюджету

 

 

 

 

 

X

УСЬОГО за розділом II

 

 

 

X

УСЬОГО за розділами І та II, у тому числі:

 

 

 

X

загальний фонд

 

 

 

X

спеціальний фонд

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень